ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย

แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากำหนดจัดการเรียนการสอนชดเชยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยเปิดเรียนชดเชยในวันหยุดตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
2. วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
3. วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันพุธ
4. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
5. วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
ดังนั้น เพื่อให้การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนในปกครองของท่านมาเรียนตามวัน เวลา ที่กำหนด