ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  •  
  •  
  •  

ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา