ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
เปิดรับสมัครนักเรียน 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง (โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19) หรือ
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.kl.ac.th/admission64 (กรณีสมัครออนไลน์ให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์โรงเรียน
หากมีข้อสงสัย โทร 055-691-221 เวลา 08.30 – 16.00 น.