ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครองรายงานตัว/มอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. พร้อมเอกสารตามประกาศฉบับนี้ โดยเข้ารายงานตัวให้ตรงตามห้องของตนเอง และปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด