ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
เป็นการเรียนการสอนออนไลน์
หรือวิธีการสั่งงาน มอบหมายงาน
ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน
ตามมติ ศบค. สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 ม.ค. 64