ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา