ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสุติ คงเผื่อน ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงและวางแผนงานเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเนปจูน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา