ประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน

  •  
  •  
  •  

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามวาระการประชุม ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา