ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤษภาคม  ด้วยมีข้อราชการที่จะแจ้งให้คณะครูบุคลากรทุกท่านทราบและถือปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา