ประชุมปรึกษาหารือระเบียบแนวปฏิบัติการไว้ทรงผมนักเรียน(เพศวิถี)

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน ได้จัดให้มีประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติการไว้ทรงผมนักเรียน (เพศวิถี) และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการโดยมีกลุ่มงานกิจการนักเรียน  หัวหน้าระดับ 6 ระดับชั้น  และนักเรียน (เพศวิถี) เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือในครั้งนี้ ณ ห้องไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา