ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจัดประชุมขึ้นเพื่อให้ครูประจำชั้นได้สนทนา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป