ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีทุกระดับชั้น พร้อมชี้แจงเรื่องแนวการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย หลักฐานเงินเรียนฟรี ระเบียบทรงผมพร้อมทำประชาพิจารณ์  และให้ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองได้ร่วมพูดคุยปรึกษาหารือร่วมมือกันในการดูแลนักเรียน รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล  ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา