ประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่