ประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) เพื่อสร้างความรับรู้ ความตระหนักในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย