ประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา