ประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มีการประชุมหัวหน้าระดับชั้น เพื่อ ดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นประธาน ซึ่งมีฝ่ายบริหาร หัวหน้าระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในสถานการณ์โควิด ๑๙   ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา