ประชุมหารือรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนดีสี่มุมเมือง)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.39 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหารือรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนดีสี่มุมเมือง) ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา