ประชุมออนไลน์ ด้วย Google Meet เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมทีมบริหารและหัวหน้างาน ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet เพื่อติดตามปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา