ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานและสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถนนเจริญราษฎร์ กรุงเทพมหานคร