ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางจัดการเรียนรู้ ในประเด็นเฉพาะของโรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ

วันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล และนางสายลม วังแผน ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางจัดการเรียนรู้ ในประเด็นเฉพาะของโรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะ จัดโดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี