ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา