ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นายสุติ คงเผื่อน หัวหน้างานวิชาการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเนปจูน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา