ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงานและได้ลงมือปฏิบัติเสมือนจริง ณ ห้องประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม