ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบ การจัดทำหน่วยบูรณา-การเศรษฐกิจพอเพียง 6 ระดับชั้น หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 6 หน่วยการเรียนรู้ และจัดทำแผนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา