ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และการไปทัศนศึกษาของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕   นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา   พร้อมด้วยนางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  รองผู้อำนวยการฯ  คณะครูหัวหน้าระดับชั้นและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และการไปทัศนศึกษาของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ให้ขับเคลื่อนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ  ห้องประชุม  ๕๐  ปี   โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา