ประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมชี้แจง ซักซ้อมและเตรียมความพร้อม การรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ ห้องประชุมไทยคม