ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน1/2565

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในโอกาสนี้ ได้มีการแนะนำครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียน กงไกรลาศวิทยาจำนวน 2 คน  ครูต่างชาติจำนวน 2 คน  และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากสถาบันการศึกษาหลาย  พร้อมทั้งแนะนำและทบทวนระเบียบปฏิบัติราชการ ระเบียบวินัยครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้รับทราบ ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา