ประชุมเพื่อถอดบทเรียน Good Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจริญ ลือเฟื่อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียน Good Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมี ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพ่อขุน อาคารพระร่วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม