ประชุมเพื่อสรุปแบบสำรวจ ปรึกษาหารือวางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้บริหาร และหัวหน้าแต่ละระดับชั้น ร่วมประชุมเพื่อสรุปแบบสำรวจ ปรึกษาหารือวางแผน และเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา