ประชุมแนวทางการพัฒนา “โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ”ตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบระยะที่ 3 (WSA)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูู ร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ตามแนวทางการพัฒนาทั้งระบบระยะที่ 3 (WSA)
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ10 องค์ประกอบ และสรรหาประเด็นปัญหา พัฒนาสุขภาวะ โดยโรงเรียนเป็นฐานการทำงานร่วมกันของระบบการศึกษาระบบสุขภาพ และระบบชุมชน ให้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีสุขภาวะของนักเรียนที่ดีขึ้น และการขยายผลสู่โรงเรียนอื่น ๆ ได้