ประชุม หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และแนวทางดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน รวมไปถึงหาข้อสรุปในการเปิดภาคเรียน โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นประธาน ซึ่งมีฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน ภายใต้แนวปฏิบัติในสถานการณ์โควิด 19 ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา