ประชุม PLC ตัวแทนคณะครูและหัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุม PLC ตัวแทนคณะครูและหัวหน้าระดับชั้น ม.1 – ม.6 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ในการขับเคลื่อนและดำเนินงาน ตามนโยบายของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา