ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564

  •  
  •  
  •  

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนออนไลน์ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียนเป็นหลัก โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา