ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำวันที่ 12-13กรกฎาคม 2564

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนออนไลน์ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียนเป็นหลัก  โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา