ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนออนไลน์ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียนเป็นหลัก โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา