ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน ประจำวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564


วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนออนไลน์ และมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียน เป็นหลัก โดยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา