ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 8 มกราคม 2546 และ 11 มกราคม 2564