ประวัติโรงเรียน

 • ประวัติโรงเรียนโดยย่
  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ  “บ้าน – วัด – โรงเรียน”  โดยแท้กล่าวคือ  ในห้วงปีพุทธศักราช  2531  กรมวิสามัญ  มีนโยบายตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ  แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีที่ดินขนาด  35  ไร่  ขึ้นไปตามที่กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  และจะต้องยกให้เป็นที่ราชพัสดุ  นายศิริ  คำมา  ศึกษาธิการอำเภอกงไกรลาศในขณะนั้นได้ชักชวน นายชูศักดิ์  ศรีวรา-พงศ์  นายสุวรรณ   ไกรกิจราษฎร์  กำนันตำบลไกรกลาง  ได้แจ้งแก่ชุมชนเพื่อจัดหาที่ดินขนาดดังกล่าว  ข่าวนี้เป็นที่ยินดีแก่ผู้คนในอำเภอกงไกรลาศ  โดยเฉพาะชาวบ้านแป้งที่จะได้ไม่ต้องส่งลูกหลานไปเรียนไกล  ผู้นำชาวบ้านแป้งได้เข้ามาร่วมมือร่วมใจกันหาพื้นที่สำหรับการปลูกสร้างโรงเรียนด้วย  พบที่ดินพอเหมาะบริเวณข้าง วัดศรีเมือง  และอยู่ในความดูแลของพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  จึงได้นำความต้องการนี้ขึ้นขอความเมตตาจากท่าน  ซึ่งท่าน ก็ได้ยกที่ดินดังกล่าวและรวบรวมที่ดินว่างเปล่า  รวมประมาณ  35  ไร่เศษเป็นสถานที่ก่อสร้างแหล่งวิทยาทานแก่ลูกหลานไทยต่อไป
              การสร้างโรงเรียนก็เริ่มขึ้นใต้ร่มบารมีของพระครูเนกขัมมวิสุทธิ์  ฝ่ายฆราวาสมี  นายชูศักดิ์ ศรีวราพงศ์  สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ  กำนันสุวรรณ  ไกรกิจราษฎร์เป็นหัวแรงสำคัญ  ฝ่ายโรงเรียนมีอาจารย์อุทัย  อินทนกูล  ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรก  กระทวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ลงวันที่  7  เมษายน  2514  (คำสั่งที่  ศธ. 22/2514)  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ในระหว่างที่ปรับพื้นที่  และก่อสร้างอาคารนั้น  นักเรียนรุ่นแรกเรียนที่อาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านกง  (ราษฎร์อุทิศ)  ไปพลางๆ รุ่นต่อมาได้ย้ายมาเรียน ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีเมือง  ประมาณปีการศึกษา  2519  จึงได้ย้ายเข้ามาเรียนที่อาคาร  1  ปัจจุบันนักเรียนได้มีโอกาสช่วยกันปรับบริเวณโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการเรียนของตนอีกหลายรุ่นทีเดียว  ครั้น  ปีการศึกษา  2526  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมัธยมศึกษาพัฒนาชนบทระยะที่  2  (มพช.2)  รุ่นที่  1  ต่อมาปีการศึกษา  2538 โรงเรียนเปิดหน่วยเรียนเคลื่อนที่  ที่หมู่บ้านหนองบัว  ตำบลไกรใน  (ปัจจุบันคือโรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก)  ปีการศึกษา  2529  ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            ปัจจุบันโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนระหว่าง  1,000 – 1,500  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  38  สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับ  Best Practice   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมนักเรียน  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียน   ในฝัน รุ่น 2   เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นศูนย์ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา กล่าวได้ว่า  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชนบทของไทย ตลอดระยะเวลาประมาณ  40  ปีที่ผ่านมา
 • ตราประจำโรงเรียน
เป็นกงล้อธรรมจักรมีแปดซี่วางอยู่บนดอกบัวแปดกลีบ  ด้านบนของกงล้อพระธรรมจักรทาบด้วยคบเพลิง  ด้านปรากฏมีปรัชญาและคติพจน์ “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา”  ด้านล่างกำกับว่า  “โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา”
 • คำขวัญ
  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม
 • ปรัชญา
  “นตถิ ปญญา สมาอาภา”
  “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา”
 • สีประจำโรงเรียน
  แสด – ขาว
  สีแสด  เป็นสีแห่งความสมบูรณ์  สีแห่งดวงปัญญา  สีแห่งความรุ่งเรือง
  สีขาวมีขอบ  เป็นสีแห่งธรรมะ ความดีงาม
 • อักษรย่อโรงเรียน
  ก.ล.
 • ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน
  ปาริชาติ (ทองหลางลาย)
 • เพลงประจำโรงเรียน
  ไกรลาศรวมใจ