ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคล โครงการ “สรรค์สร้าง..ปันประสบการณ์การอ่าน”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคลโดยใช้เครื่องมือการคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” ตามโครงการ “สรรค์สร้าง..ปันประสบการณ์การอ่าน” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้มีการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา