ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ของนางสาวกันต์กนิษฐ์ แรงสืบสิน  ครูผู้ช่วยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  โดยมีนายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานกรรมการ  นางสาวศิริภรณ์ แก้วพันสี  กรรมการและเลขานุการ  นางสายทอง หลากจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย