ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยมี นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และครูพี่เลี้ยงเป็นคณะกรรมการ ซึ่งครูผู้ช่วยที่เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ครูสายลม ขวัญเขียว และครูศศินา เมฆพัฒน์ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา