ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสุขาภิบาลภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดย นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสุขาภิบาลภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยการทำความสะอาดห้องน้ำของนักเรียนและทาสีห้องน้ำใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนแบบ Onsite ในปีการศึกษา 1/2564