ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ครูเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง ครูจตุพล เป็งทา และครูศศิน คมขำ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา​ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย