ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอาคารเรียนของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน และปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน นำโดย   นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย  ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นายจีระศักดิ์ พวงขจร นายศศิน คมขำ  และนักการ เพื่อเป็นการดูแลรักษาอาคารสถานที่ ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้ดูสวยงาม และพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนต่อไป