ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์(Online), On Hand, On Demand 100%