ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม Video Conference เพื่อรับนโยบายสำคัญจาก สพฐ.

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา