ฝึกอบรมโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสายลม วังแผน ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคปฏิบัติประจำเขตตรวจราชการที่ 17  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูดูแลเด็กรอบด้านทั้งกายและใจตามหลัก 4H พร้อมเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมนเรศวรโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลก