พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-ฉบับที่-๒พ.ศ.๒๕๔๕