พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.๒๕๔๒