พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๒พ.ศ.๒๕๔๕